Уклањање отпадних вода

Уклањање отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта; пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, одржавање хемијских тоалета; обраду, пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса; одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода и друге послове везане за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.